Pressupostos
Pressupostos

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual de l'Ajuntament, orientat a la consecució dels objectius de l' equip de govern . El pressupost té caràcter anual i conté les previsions d'ingressos i despeses de l'exercici.
Les dades es registren en els pressupostos en funció de la seua naturalesa econòmica: personal, despeses financeres, despeses corrents, etc.) però també segons el programa o destinació (salut, esport, foment de l'ocupació, promoció cultural, assistència social, etc.), o orgànicament depenent de l'àrea o departament responsable.
El pressupost municipal és l'eina que dirigeix totes les actuacions municipals: des de la planificació i programació, fins al control, seguiment i avaluació. I per tant, conté una informació imprescindible per conéixer, interpretar i auditar la gestió municipal.

Liquidacions

La liquidació pressupostària permet conéixer l'estat d'execució del pressupost i es realitza al final del període anual. La liquidació inclou els crèdits definitius, inclou les despeses autoritzades, les obligacions reconegudes i els pagaments ordenats.
Per al pressupost d'ingressos, la liquidació inclou les previsions definitives, els drets reconeguts, així com els drets pendents de cobrament.
El resultat pressupostari de l'exercici serà la diferència entre els drets pressupostaris nets liquidats i les obligacions pressupostàries netes reconegudes durant l'exercici, amb la incorporació de crèdits i drets nets que provenen d'exercicis anteriors.

Pressupostos Generals. Històric 2010-2013