Perfil del Contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts i negociats de les adjudicacions dels contractes amb l'Ajuntament de la Pobla del Duc.