Programes d'iniciativa social 2017

L'Ajuntament de la Pobla del Duc amb la col·laboració del SERVEF realitzarà la següent contractació de personal desocupat de caràcter temporal per mitjà dels següents programes de subvencions.

21/12/2017: PROGRAMAS EMCORP 2017/390/46 y EMCORD 2017/312/46

Reunida la Comisión de selección  en el centro SERVEF de Xativa el 20/12/2017 a las 10:30 H  para  baremacion de candidatos preseleccionadas por el SERVEF correspondientes a los  programas EMCORP 2017/390/46 y EMCORD 2017/312/46  del Ayuntamiento de la Pobla del Duc, dicha comisión está  integrada por dos representantes de Ia entidad beneficiaria y por sendos representantes de las organizaciones sindicales integrantes del Consejo de Dirección del SERVEF y tras aplicación  del baremo establecido en el Anexo I de la Instrucción  3/2017 del director General  del Servef, se anexan las actas de selección con el RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCION

El Ayuntamiento dara publicidad al  acta de selección final durante 3 días hábiles, a fin de que las personas interesadas pueden presentar ante Ia Comisión de Baremación las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes

La Pobla del Duc 21/12/2017

 

PROGRAMA EMCORP 2017: DESEMPLEATS MAJORS DE 30 ANYS

 

-          Programa d’ocupació destinat a  la contractació de desempleats  majors de  30 anys

-          Duració del contracte: 6 mesos.

-          Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40h de dilluns a divendres.

-          Inici previst de la contractació: desembre 2017

Requisits per a participar

·         Estar empadronats en la Pobla del Duc i inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les ocupacions sol·licitades, des de hui fins al 4 de desembre de 2017 

·         Ser desocupat/a a partir de 30 anys

Procés selecció:

            1.- Programa sol·licitat: promoció activitats esportives

             Ocupacions Sol·licitades: Tècnic Deportiu

·         Nivell formatiu: cicle formatiu de grau superior act física i esportiva

·         Experiència Professional 

                 2.- Manteniment i conservació de zones esportives i piscines

                 Ocupacions Sol·licitades: Netejador - Mantenidor de piscines  

·         Nivell formatiu: peó

·         Experiència Professional 

·         Codi ocupació: 92291010  

 Observacions:

Tindran preferència aquelles persones que no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació de rendes vinculades a processos d'inserció laboral.

 

Detalls procés selecció

Per  ara mes informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORP 2017 PDF

http://www.servef.gva.es/documents/161661193/164827428/INSTRUCCION+3_2017+EMCORP+EMCORD+2017_firmado.pdf/01ac184c-2f3a-4ae7-ab47-4196738a2d32

 

 

PROGRAMA EMCORD 2017: PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIO DE LLARGA DURACIÓ

 

-          Programa d’ocupació destinat a  la contractació de persones desocupades que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat de Inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF de Xativa durant almenys 360 dies en un període de 540.

-          Duració del contracte: 6 mesos.

-          Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40h de dilluns a divendres.

-          Inici previst de la contractació: desembre 2017

 

Requisits per a participar

·         Estar empadronats en la Pobla del Duc i inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les Ocupacions sol·licitades, des de hui fins al 4 de desembre 2017

 

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servici  de manteniment i neteja  d'espais  públics, instal·lacions municipals , zones verdes  i entorn natural  de la Pobla del Duc

Ocupacions Sol·licitades: Peó Agropecuari

·         Nivell formatiu: peó

·         Codi ocupació: 95301011

 

Observacions:

Tindran preferència aquelles persones que no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació de rendes vinculades a processos d'inserció laboral.

 

Detalls procés selecció

Per  a mes informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORD 2017 PDF

http://www.servef.gva.es/documents/161661193/164827428/INSTRUCCION+3_2017+EMCORP+EMCORD+2017_firmado.pdf/01ac184c-2f3a-4ae7-ab47-4196738a2d32