PROGRAMES D'INICIATIVA SOCIAL 2016
PROGRAMES D'INICIATIVA SOCIAL 2016

PROGRAMA  EMCORP 2016:

Requisits per a participar

 • Estar inscrit en el SERVEF en les Ocupacions sol·licitades
 • Ser desocupat/a de llarga duració .(+ DE 12 Mesos)
 • No ser perceptor de prestacions o subsidis per desocupació, ofertes vinculades a processos d'inserció laboral.

Procés selecció: 3 PEONS PER AL SERVICI DE MANTENIMENT  I NETEJA D'ESPAIS PÚBLICS, ZONES VERDES I ESPECIOS NATURALS  MUNICIPALS.

Ocupacions Sol·licitades : OFERTES PER OCUPACIÓ

 • 2 Peons servici Jardineria: treballadors horta, vivers i Jardins
 • 1 Peó  servici neteja: Personal de Neteja  o Netejadors en General
 • Duració del contracte: 3 mesos.
 • Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 30H de dilluns a divendres.
 • Inici previst de la contractació: desembre 2016

 

-      Observacions:

 • Per a poder participar en la selecció de personal els interessats han d'estar empadronats en la Pobla del Duc i Inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral l'ocupació ( ocupacions sol·licitades)  de Peó de jardineria/ neteja

            + Info: adlpobla@lapobladelduc.es

-      DETALLS PROCÉS DE SELECCIÓ ( VEURE ANNEXOS)

 • S'adjunta Circular Informativa del procés de selecció per a  3 peons  per al servici de manteniment i neteja  d'espais públics  que realitzarà l'Ajuntament  de la Pobla del Duc en el programa EMCORP 2016

          ·S'adjunta el barem / criteris que s'aplicaren  en el procés de selecció als 12 candidats preseleccionats pel SERVEF entre les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació i que        complisquen els requisits per a participar en el  programa.

__________________________________________________________________________________________________________

 

PROGRAMA  SALARI JOVE 2016:

 

Requisits per a participar

DESTINAT a persones joves desocupades menors de 30 anys que compten amb la qualificació professional  i restants condicions requerides per a la subscripció d'un contracte en pràctiques.

Contracte en Pràctiques. Subjecte a subvenció programa SALARI JOVE 2016 (Art 7- resolució 19 juliol 2016-  condicions contractació)

 • Jornada : temps parcial ( mínim 30 hores setmanals -  75 %  jornada)
 •  Duració dels contractes : mínima  de 6 mesos
 • Temporalització :  Obligatori realitzar  la contractació en desembre  del 2016  i finalitzar abans del dia 30/6/2017
 • Cost Salarial: segons conveni sectorial aplicar i  regulació del salari en pràctiques- es germanitzarà un ingrés mensual brut del menys el salari mínim interprofessional  ( incloent la part proporcional de la paga extra)  

 NÚM. de Contractats :2

Contracte en practiques- particularitats

 • Duració: entre 6 i 9 mesos
 • Edat: Menor de 30 anys, en el cas de tindre una discapacitat igual o superior al 33% (reconeguda), el contracte pot ser fins als 35 anys.
 • Els estudis els han de tindre dónes de 5 anys erera, com a molt. (7 anys si el treballador és discapacitat).
 • Titulació mínima: títol universitari i també Formació Professional de grau mitja i superior
 • Que no haja estat  contractat en pràctiques  en un altra empresa per un temps superior a 2 anys

 

Procés de Selecció

-        2 joves titulats desocupats per al desenrotllament dels projectes que es detallen a continuació

Ocupacions Sol·licitades- Qualificació Professional: OFERTES PER  TITULACIÓ

1.- projecte d'activitats esportives hivern estiu 2016-2017

 • Personal per al desenrotllament del  projecte : 1 tècnic
 • Titulació Requerida:  Cicle formatiu de grau superior  CFGS:   TS animació d'activitats físiques i esportives

2.- Programa Socioeducatiu de suport  a escoleta infantil municipal/ ludoteca 

 • Personal per al desenrotllament del  projecte :1 tècnic
 • Titulació Requerida: Diplomat en  Magisteri  o Grau

    

Observacions:

 • Per a poder participar en la selecció de personal els interessats han d'estar Inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i estar en possessió  de la qualificació professional / titulació  requerida ( aportar  titulació  al centre SERVEF  perquè es reflectisca en la fitxa laboral) i les restants condicions  per a subscriure un contracte en practiques

+ Info: adlpobla@lapobladelduc.es

 

DETALLS PROCÉS DE SELECCIÓ ( VEURE ANNEXOS)

 • S'adjunta Circular Informativa del procés de selecció per a  3 jóvens titulats desocupats que realitzarà l'Ajuntament  de la Pobla del Duc per al  desenrotllament dels projectes inclosos en el programa  SALARI JOVE 2016

·S'adjunta el barem / criteris que s'aplicaren  en el procés de selecció als 8  candidats preseleccionats pel SERVEF entre les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació i que complisquen els requisits per a participar en el  programa.

_____________________________________________________________________________________________________________