FOMENT DE L'OCUPACIÓ
Foment de l'Ocupació
30/04/2018-PROGRAMA D'AJUDES PLA D'OCUPACIÓ 2017

Objectiu: Contractar desocupats/es de 55 anys o mes que no reben ninguna prestació per desocupació en el moment de la sol·licitud excepte perceptors de “subsidi majors de 55 anys” per a la execució d’obres o serveis d’interès general o social.

L’Ajuntament de la Pobla del Duc va publicar el 20/04/2018 en el tauler d’anuncis municipal, l’acta corresponent al procés de selecció del Pla d’Ocupació destinat a parats de 55 anys o més.

L’Ajuntament de la Pobla del Duc  ha sigut subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació de València dins del  programa PE2017/15  mitjançant un procés de selecció amb col·laboració del centre SERVEF de Xàtiva  amb el resultat que es detalla a continuació: 

 • Subvenció concedida Ajuntament de la Pobla del Duc: 5.530,58 €
 • Nombre Contractes: 1
 • Duració dels contractes: 26/04/2018- 25/10/2018 (6 mesos)
 • Nombre d'hores setmanals: 30H- 70% de la jornada
 • Tipus de contracte: Contracte temporal per obra o servei

 

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servei de Manteniment  de piscines / instal·lacions esportives

Ocupació sol·licitada:

 • Perfil demandat: Peó Manteniment piscines/instal·lacions

Requisits per a participar

Requisits mínims: Estar desocupat , tenir  55 anys o mes i estar inscrit com a demandant d’ocupació en el SERVEF de Xàtiva en l’especialitat corresponent.

 

29/11/2017: PROGRAMES D'INICIATIVA SOCIAL 2017

 

L'Ajuntament de la Pobla del Duc amb la col·laboració del SERVEF realitzarà la següent contractació de personal desocupat de caràcter temporal per mitjà dels següents programes de subvencions.

 

PROGRAMA EMCORP 2017: DESEMPLEATS MAJORS DE 30 ANYS

-          Programa d’ocupació destinat a  la contractació de desempleats  majors de  30 anys

-          Duració del contracte: 6 mesos.

-          Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40h de dilluns a divendres.

-          Inici previst de la contractació: desembre 2017

Requisits per a participar

·         Estar empadronats en la Pobla del Duc i inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les ocupacions sol·licitades, des de hui fins al 4 de desembre de 2017 

·         Ser desocupat/a a partir de 30 anys

Procés selecció:

            1.- Programa sol·licitat: promoció activitats esportives

             Ocupacions Sol·licitades: Tècnic Deportiu

·         Nivell formatiu: cicle formatiu de grau superior act física i esportiva

·         Experiència Professional 

                 2.- Manteniment i conservació de zones esportives i piscines

                 Ocupacions Sol·licitades: Netejador - Mantenidor de piscines  

·         Nivell formatiu: peó

·         Experiència Professional 

·         Codi ocupació: 92291010  

 Observacions:

Tindran preferència aquelles persones que no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació de rendes vinculades a processos d'inserció laboral.

 

Detalls procés selecció

Per  ara mes informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORP 2017 PDF

http://www.servef.gva.es/documents/161661193/164827428/INSTRUCCION+3_2017+EMCORP+EMCORD+2017_firmado.pdf/01ac184c-2f3a-4ae7-ab47-4196738a2d32

 

Reunida la Comisión de selección  en el centro SERVEF de Xativa el 20/12/2017 a las 10:30 H  para  baremacion de candidatos preseleccionadas por el SERVEF correspondientes a los  programas EMCORP 2017/390/46 y EMCORD 2017/312/46  del Ayuntamiento de la Pobla del Duc, dicha comisión está  integrada por dos representantes de Ia entidad beneficiaria y por sendos representantes de las organizaciones sindicales integrantes del Consejo de Dirección del SERVEF y tras aplicación  del baremo establecido en el Anexo I de la Instrucción  3/2017 del director General  del Servef, se anexan las actas de selección con el RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCION

El Ayuntamiento dara publicidad al  acta de selección final durante 3 días hábiles, a fin de que las personas interesadas pueden presentar ante Ia Comisión 017 de Baremación las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.

 

/sites/default/files/images/acta_seleccion_monitor_deportivos_emcorp2017.pdf

/sites/default/files/images/acta_seleccion_mantenedor_instalaciones-piscina_emcorp2017.pdf

 

PROGRAMA EMCORD 2017: PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIO DE LLARGA DURACIÓ

-          Programa d’ocupació destinat a  la contractació de persones desocupades que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat de Inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF de Xativa durant almenys 360 dies en un període de 540.

-          Duració del contracte: 6 mesos.

-          Nombre d'hores setmanals de prestació de servicis: 40h de dilluns a divendres.

-          Inici previst de la contractació: desembre 2017

 

Requisits per a participar

·         Estar empadronats en la Pobla del Duc i inscrits com a desocupats en el centre SERVEF de Xàtiva i tindre sol·licitada en la fitxa laboral les Ocupacions sol·licitades, des de hui fins al 4 de desembre 2017

 

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servici  de manteniment i neteja  d'espais  públics, instal·lacions municipals , zones verdes  i entorn natural  de la Pobla del Duc

Ocupacions Sol·licitades: Peó Agropecuari

·         Nivell formatiu: peó

·         Codi ocupació: 95301011

 

Observacions:

Tindran preferència aquelles persones que no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació de rendes vinculades a processos d'inserció laboral.

 

Detalls procés selecció

Per  a mes informació sobre el procediment de selecció es poden Descarregar Instrucció Procediment de Selecció de l'EMCORD 2017 PDF

http://www.servef.gva.es/documents/161661193/164827428/INSTRUCCION+3_2017+EMCORP+EMCORD+2017_firmado.pdf/01ac184c-2f3a-4ae7-ab47-4196738a2d32

 

Reunida la Comisión de selección  en el centro SERVEF de Xativa el 20/12/2017 a las 10:30 H  para  baremacion de candidatos preseleccionadas por el SERVEF correspondientes a los  programas EMCORP 2017/390/46 y EMCORD 2017/312/46  del Ayuntamiento de la Pobla del Duc, dicha comisión está  integrada por dos representantes de Ia entidad beneficiaria y por sendos representantes de las organizaciones sindicales integrantes del Consejo de Dirección del SERVEF y tras aplicación  del baremo establecido en el Anexo I de la Instrucción  3/2017 del director General  del Servef, se anexan las actas de selección con el RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCION.

El Ayuntamiento dara publicidad al  acta de selección final durante 3 días hábiles, a fin de que las personas interesadas pueden presentar ante Ia Comisión 017 de Baremación las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.

 

/sites/default/files/images/acta_agropecuarios_emcorp_2017.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/09/2017: PROGRAMA AVALEM JOVES PLUS LA POBLA DEL DUC

 

 

Contractacions  programes “Avalem Joves +” per a l’Ajuntament de La Pobla del Duc 2017

 

AVALEM JOVES PLUS LA POBLA DEL DUC

 • Contractacions EMCUJU: 2
 • Contractacions EMPUJU: 2

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

DESTINAT a persones joves desocupades menors de 30 anys que compten amb la qualificació professional i restants condicions requerides per a la subscripció d'un contracte en pràctiques e inscrits en el fitxer del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció concedida: 28.460,88 Euros
 • Nombre de contractes : 2
 • Duració dels contractes : Des de el 18 de juliol de 2017 al 17 de febrer de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte en practiques

Programes sol·licitats, ocupacions i tasques a desenvolupar:

1.- Dinamitzador d'activitats  municipals de caràcter socioeducatiu, cultural i  esportiu

Titulació : Grau en  Magisteri- 1 tècnic

Durada del contracte – Jornada completa:

o   7 mesos- Temporalització:  18/07/2017- 17/02/2018

Tasques:

o   Recolzar activitats culturals i programes educatives desenvolupades Ajuntament en escoleta infantil i ludoteca municipal.

o   Recolzar activitats  culturals, deportives d´oci  i temps lliure desenvolupades Ajuntament

 

2.- Dinamitzador d'activitats  municipals de caràcter sociocultural i  integració social

Diplomatura en treball social: 1 Tècnic

 Durada del contracte – Jornada completa:

o   7 mesos- Temporalització:  18/07/2017- 17/02/2018

Tasques:

o   Recolzament a les activitats socioculturals desenvolupades per el  departament  de serveis socials de l’ajuntament

o   Col·laboració  i desenvolupament  de programa d’activitats  d’oci i temps lliure realitzades en centre social municipal per a tercera edat i discapacitats

 

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

DESTINAT a persones joves desocupades menors de 30 anys inscrits en el fitxer del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció concedida: 30.414,48 €
 • Nombre Contractes: 2
 • Duració dels contractes: Des de el 18 de juliol de 2017  al 17 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte temporal per obra o servei

Programes sol·licitats, ocupacions i  tasques a desenvolupar

1.- Servei de Manteniment  d'espais públics, zones verdes i espais naturals municipals

Peó servei Jardineria: 1 persona

Durada del contracte – Jornada completa:

o   Servei de Jardineria= 7 mesos - 40 hores/ setmanals

o   Temporalització: 18/07/2017-17/02/2018

Tasques:

o   Tasques de conservació del sòl i  repoblació vegetal

o   Tasques de  poda i neteja de terreny  per  enjardinar

o   Operacions de jardineria  i poda

o   Recolzament activitats brigada de peons municipals

Peó  servei neteja: 1 persona

Durada dels contractes – Jornada completa:

o   Servei neteja = 12 mesos – 40 hores/ setmanals

o    Temporalització:18/07/2017- 17/07/2018

Tasques:

o   Neteja jardins, àrees recreatives i zones verdes

o   Neteja de la via publica

o   Neteja de mobiliari urbà

o   Neteja edificis  e infraestructures publiques

 

Ajuda cofinançada por el Fons Social Europeo. Unió Europea.

Direcció General d’ocupació, Assumptes Socials e Igualtat de Oportunitats de la Comissió Europea

UAFSE, Ministeri d’ocupació i  Seguretat Social  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

07/03/2017: III PLA D´OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:

 

Generalitat Valenciana( SERVEF)- Diputació de Valencia- Ajuntament de la Pobla del Duc

Destinat a coordinar actuacions en matèria de foment de l’ocupació per a col·lectius vulnerables

 

PROGRAMA  Pla Ocupació / 2017:

 • Subvenció concedida:  3.836 €
 • Nombre Contractes: 1
 • Duració dels contractes: 15/02/2017-31/05/2017 (3 meses – 17 dies)
 • Nombre d'hores setmanals: 30H-  70% de la jornada
 • Tipus de contracte: Contracte temporal per obra o servei

Procés selecció:

Programa sol·licitat: Servei de Manteniment  d'espais públics

Ocupació sol·licitada: Peó Jardineria

Requisits per a participar

Requisits mínims: Estar desocupat i inscrit com a demandant d’ocupació en el SERVEF en l’especialitat corresponent.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13/12/2016: Programes de Foment de l'Ocupació publica Ajuntament – SERVEF

 

L´Ajuntament, a través de l´àrea de Promoció Econòmica, sol·licita anualment programes per a la contractació de persones desocupades, els quals estan subvencionats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i cofinançats pel Fons Social Europeu. Tenen per objecte promoure la generació d'ocupació d'interès general i social mitjançant la concessió d'ajudes i subvencions a les entitats locals per a la contractació de treballadors aturats per a l'execució d'obres i/o serveis d'interés general i social.

 

► PROCÉS SELECTIU

La selecció d'aquests treballadors és a través del Centre Servef de Xàtiva

Una vegada aprovats els projectes per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es presenten les corresponents ofertes d'ocupació amb els perfils dels llocs requerits.

Únicament podran optar a aquesta selecció els treballadors que estiguen degudament inscrits en el Servef en les ocupacions demandades. El Servef de Xàtiva, una vegada realitzat el sondeig, remetrà el llistat a l'Ajuntament que completarà el procés selectiu.

BAREMACIÓ DELS CANDIDATS

La baremació per a participar en aquests programes variarà segons el programa, però sobretot es basa en indicadors socioeconòmics.

La informació específica de cada programa s´indicarà una vegada estiguen aprovats.

 

PROGRAMES D'INICIATIVA SOCIAL 2016

L'Ajuntament de la Pobla del Duc en col·laboració  amb el SERVEF realitzarà la següent contractació  de personal desocupat de caràcter temporal per mitjà dels següents programes de subvencions.

 

Reunida la Comissió de selecció en el centre SERVEF de Xativa el 13/12/2016 a les 13:00 per a baremacion dels candidats preseleccionades pel SERVEF corresponents als programes EMCORP 2016/337/46 i SALARI JOVE- ECORJV/2016/234/46 de l'Ajuntament de la Pobla del Duc i després d'aplicació del barem establit en l'Annex I de Ia Ordre 8/2016, de 7 de Julio, s'annexen les actes de selecció amb el RESULTAT FINAL DEL PROCÉS DE SELECCION

L'Ajuntament dara publicitat a l'acta de selecció final durant 10 dies, a fi que les persones interessades poden presentar davant Ia Comissió de Baremación les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents