Biblioteca Municipal
Situada en la primera planta del Centre Social, la nova biblioteca inaugurada l'any 2013, conté, entre altres, una zona per a menuts i una zona per a informàtica que compta amb 12 ordinadors, on també es realitzen presentacions de llibres, contacontes i exposiciones. Presta el servei de lectura en sala, préstec i internet.

CARNET DE LECTOR

Per a l’obtenció del carnet fa falta:

- Omplir l'imprés de sol.licitud. en cas de socis infantils haurà de ser omplit pel pare, mare, tutor o tutora.

- Ensenyar el DNI o equivalent. En cas de socis infantils és vàlid el del pare, mare, tutor o tutora.

- Donar una fotografia recent de tamany carnet

- Firmar el carnet.

- Les persones de nacionalitat estrangera hauran de complir les anteriors condicions i a més mostrar el passaport i adjuntar original o fotocòpia acreditatiu del seu domicili a la Comunitat Valenciana.

El carnet es quedarà a la Biblioteca a fi d’evitar oblits o pèrdues.

 

PRÉSTEC

- És imprescindible estar en possesió del carnet per a realitzar el préstec.

- Es poden endur en préstec tots els documents que hi ha a la Biblioteca excepte: obres de referència :enciclopèdies, diccionaris, manuals de consulta) i l’últim número de cada revista o periòdic.

- El titular del carnet és el responsable del préstec en cas de pèrdua o de trencament. Pel que fa als menors el responsable és el pare, la mare o el tutor.

- Es poden traure fins a 3 documents.

- Els préstecs s’efectuen per un període de 15 dies. Per que no se us oblide, en la cara posterior de la coberta del llibre hi ha una bosseta de paper que indica la data abans de la qual heu de tornar el llibre. Si en el període de préstec no el podeu acabar, veniu dins el període reglamentari i us el renovarem. Podeu fer la renovació del préstec per telèfon al 96-2927982 (ext. 2).

- Si persistireu a no tornar els documents prestats tindrieu que pagar la quantia del llibre o comprar-ne un idèntic.

- En cas de desitjar obtindre el carnet de préstec reómpliga el butlletí d’inscripció que li facilitarà la bibliotecària, i entregue-la junt a una fotografia tamany carnet. En pocs dies obtindrà el carnet de préstec.

L´ús de la Biblioteca i dels seus serveis implica l’acceptació d’aquestes normes.

 

EQUIPS INFORMÀTICS

La Biblioteca disposa de 3 llocs equipats amb accés a internet i 2 llocs per a consultes ràpides a Internet, als quals poden accedir gratuïtament aquells usuaris que ho desitgen respectant les següents normes d’ús:

- És necessari el CARNET de la Biblioteca per a accedir a este servei.

- L’ús dels llocs de treball és INDIVIDUAL.

- El temps màxim per a la realització d’este servei és de 30 minuts al dia, i 15 minuts per a la consulta ràpida.

- Els menors de 16 anys necessitaran una autorització paterna que li facilitarà la bibliotecaria, així com donar d’alta en l’ordinador al seu fill/a per a que dispose del codi i la contrasenya necessaris per a accedir a l’equip.

- L’accés a les pàgines que continguen jocs i als xats queda prohibit.

- Els ordinadors que la Biblioteca posa a disposició dels usuaris estan equipats amb dispositius de seguretat, el que fa que qualsevol informació que es grabe en l’ordinador desaparega al tancar la sessió.

- Els usuaris no podran instal.lar programes propis en els ordinadors.

- Amb tot, els equips informàtics disposen d’un filtre que restringeix l’accés a determinats continguts.

- La Biblioteca no garanteix ni controla l’accés a Internet ni altres llocs Web concrets, així com tampoc garanteix el temps de resposta.

- Els usuaris poden accedir a Internet amb els seus propis equips informàtics portàtils, si disposen de tarjeta de xarxa inalàmbrica.

- Es permet la utilització de discs propis dels usuaris.

- Es permet imprimir informació d’Internet. El cost serà de 20 centims per full, quedant exclosa tota impressió d’informació inadequada.

- S’establiran els següents usos prioritaris dels equips del Centre:

-    Accés a portals i serveis de l’Administració.

-    Projectes de treball i formació.

-    Recerca de treball/orientació profesional.

-    Realització de treballs i activitats acadèmiques.

- L’usuari es compromet a respectar en tot moment aquest reglament de Funcionament i fer un ús adequat del servei d’accés a Internet, tenint sempre present els principis que reguixen l’activitat de la Biblioteca Pública Municipal.

- La Biblioteca Pública Municipal no es fa responsable en cap cas de la informació que pogueren recuperar o que pogueren accedir els usuaris a través dels llocs d’internet de la Biblioteca.

- En el cas d’incomplir qualsevol de les normes es privarà l’usuari de l’accés al servei.

 

INTERNET PER A XIQUETS

- Igual que per a la resta de recursos bibliotecàris, són els pares, mares o tutors legals els responsables de l’ús que els menors facen d’Internet.

- Els pares, mares o tutors legals que autoritzen els seus fills/es a utilitzar l’equip informàtic de la biblioteca hauran de:

- Entregar en la Biblioteca la fulla d’autorització reomplida correctament.

- Donar d’alta en l’ordinador al seu fill per a que dispose del codi i la contrasenya necessaris per a accedir a l’equip.