Àrea de la Policia Local

ÀREA DE LA POLICIA LOCAL

Telèfon Policia Local 649455372

La Policia Local té com a missió la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i  també garantir la seguretat ciutadana.
Les seues funcions, que s'exerceixen dins del terme municipal, són: 
- Auxiliar i protegir a les persones i béns. 
- Vetlar pel compliment de les normes. 
- Ordenar, senyalitzar, regular i dirigir el tràfic en el casc urbà d'acord amb l'establit en l'Ordenança de Tràfic i Circulació de vehicles. 
- Instruir atestats per accidents de circulació. 
- Protegir a les autoritats de la Corporació local i vigilar o custodiar els seus edificis i instal·lacions. 
- Policia administrativa en referència a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seua competència. 
- Prestar auxili en els casos d'accident o catàstrofe. 
- Efectuar diligències de prevenció i actuacions tendents a evitar la comissió d'actes delictius. 
- Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces de seguretat de l'Estat i amb la Policia autonòmica en la protecció de les manifestacions i del manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siga requerit. 

La Policia Local exerceix els següents serveis: 
- Seguretat ciutadana. 
- Tràfic i circulació. 
- Administració i serveis. 

 

Tràfic
En el departament de Tràfic es projecta l'ordenació de la circulació en el municipi, mitjançant l'establiment i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical, el control de l'aparcament de superfície, accés restringit a determinades zones, manteniment i instal·lació de senyals, entre altres coses. Tanmateix, posseïx total competència referent al tràfic en el cas urbà, confeccionant els atestats en cas d'accident. 

 

Seguretat ciutadana
Una de les funcions més importants que desenvolupa la Policia Local, és la Seguretat Ciutadana.
- Continues patrulles pels carrers. 
- Identificació d'individus sospitosos. 
- Control en esdeveniments i actes públics. 
- Recollida de tot tipus de denúncies. 
- Delictes contra el patrimoni (robatoris). 
- Delictes contra les persones (agressions, insults, etc.) 
- Pèrdua de qualsevol objecte.
- Atendre tots els accidents de circulació dins  de la població. 
- Control d'animals potencialment perillosos. 
- Confeccionar atestats. 
- Vigilància d'edificis i centres públics. 
Les denúncies que suposen qualsevol delicte o falta es poden presentar davant la Policia Local o directament en el quarter de la Guàrdia Civil de Benigànim.

 

Policia administrativa
En aquest apartat, la Policia Local ocupa gran part del seu temps, ja que s'encarrega pràcticament de la totalitat de notificacions que ixen des de l'Ajuntament dirigides als veïns, com a propietaris no residents i que tenen interessos en el municipi. 
- Porta el control de l'ocupació de la via pública. 
- Es realitzen tot tipus d'informes sobre anomàlies en la via pública. 
- Enllumenat. 
- Desperfectes en la via pública. 
- Desperfectes en el mobiliari públic. 
- Retirada de vehicles abandonats. 
- Incidències.

 

La Policia Local i els Serveis Socials
Pel que fa als Serveis Socials, La Policia Local col·labora activament amb la Regidoria de Benestar Social a través de la seua Assistenta Social, controlant qualsevol índex que es detecte sobre maltractaments, tant a dones com a menors, absentisme escolar, ajuda a la integració en la societat de persones immigrants que resideixen en la població, etc. 

Recordar-li el número de telèfon del CENTRE DE COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES. Per a qualsevol emergència que precise, Bombers, Policia, Ambulància,  és l' 1 1 2.

 

CONSELLS I RECOMANACIONS DE LA POLICIA 
La seguretat depèn de l'estreta col·laboració existent entre els veïns i les forces de seguretat, doncs per a exercir una acció preventiva en el nostre poble, a més de la vigilància policial, es fa imprescindible mantenir un alt grau de col·laboració ciutadana.
• Si pot ser, protegisca el seu domicili amb un sistema de seguretat. Tenint en compte que ha de cobrir els pisos superiors de l'habitatge, fins i tot les habitacions.
• Si es troba en el seu domicili i observa una circumstància anòmala no dubte a cridar a la Policia Local. 
• Si veu una persona no habitual en la zona, cride a la policia per a la seua identificació. Actue de la mateixa manera en cas que la persona o persones assumisquen la representació de qualsevol empresa. 
• Si s'absenta del seu domicili, a més d'adoptar les mesures de seguretat oportunes, previnga als seus veïns de confiança, d'aquesta circumstància, per si observaren alguna cosa estranya en la seua absència, perquè donen avís a la policia local. 
• No deixe, a l'interior del seu habitatge, els vehicles oberts i amb les claus de contacte posades.  Caldrà deixar les claus de contacte ocultes en llocs no habituals. 
• Recorde que el telèfon de la Policia Local de La Pobla del Duc és el  649455372 i que a través d'aquest número tindrà comunicació immediata. Cridar a altres telèfons suposen una perduda d'efectivitat, a causa que al final ha d'actuar la Policia Local de la Pobla del Duc per ser la més pròxima.

 

Conductor 

• Els estacionaments indeguts suposen autèntiques barreres per a les persones amb minusvalideses físiques o per a aquells que es decanten pel transport públic enfront del privat. És necessari que tots els conductors es consciencien i actuen de manera solidària a l'hora d'estacionar. 
• No estacione el seu vehicle sobre les voreres, afecta a la seguretat dels vianants i danya l'estat de les mateixes. Estacionar en els passos per a vianants impedeix a les persones utilitzar-los lliurement. 
• No abandone el seu cotxe vell en la via pública. Porte-ho a un desballestador i tramite la seua baixa. 
• Les competicions de vehicles i l'excés de velocitat representen un gran perill per a tots.
• No circule amb motocicleta o ciclomotor amb corredisses lliure o sense silenciador ja que, a més d'estar prohibit, molesta i impedeix als altres que descansen quan ho desitgen.
• Utilitze correctament el cinturó de seguretat, ja que pot salvar-li la vida. 
• Respecte els passos per a vianants. Recorde que, en la major part de les ocasions, vosté també circula com a vianant. 
• Els ciclistes també han de respectar les normes, no han de circular per les voreres, han de respectar els senyals. És aconsellable portar sempre casc i peces reflectores.

 

Vianant 

• Utilitze els passos per als vianants, d'aquesta forma disminuirà en més d'un cinquanta per cent el risc de ser atropellat. 
• Encreue els carrers pel camí més curt, sempre en línia recta, mai en diagonal.
• Preste molta atenció a l'eixida dels garatges. És una zona especialment perillosa per als vianants. 
• Camine el més lluny que puga de la calçada.  Amb açò evitarà caigudes i possibles atropellaments.
• Vaja amb compte amb els vehicles llargs quan giren (autobusos, camions, etc.), les rodes posteriors es tanquen respecte a les davanteres i és fàcil patir un atropellament.
• Si durant l'encreuament d'un carrer apareix algun vehicle inesperadament, detinga's sense vacil·lacions i espere que passe. 
• A la nit procure creuar el carrer per una zona il·luminada. Així podrà ser vist pels vehicles que circulen.

 

Accidents de trànsit
Els accidents de trànsit amb víctimes o danys a béns municipals sempre requeriran la intervenció de la Policia Local. Per açò si vostè, és testimoni o es veu implicat en un accident d'aquest tipus, li preguem que cride al 649455372 o al 112, a fi de que al com més prompte millor es persone en el lloc una de les nostres dotacions amb la finalitat d'adoptar les mesures adequades. 
Per regla general, solament podrà obrir-se la recerca judicial en el cas que s'hagen produït LESIONS, i el propi accidentat denuncie els fets. Aquesta denúncia haurà de presentar-se, necessàriament, abans que hagen transcorregut SIS MESOS des del dia de l'accident, en el Jutjat de Guàrdia, en la Policia Local, o Quarter de la Guàrdia Civil. 
Si en el seu accident no va haver-hi lesions, sinó sols danys i desperfectes en el vehicle, haurà d'interposar una demanda civil, assessorant-se en la seua companyia d'assegurances o en un advocat. 
En el cas dels accidents sense víctimes no és necessària la intervenció de la Policia Local. Serà suficient amb l'emplenament del Part Europeu d'Accident o Part Amistós. El correcte emplenament d'aquest document permetrà una tramitació ràpida del sinistre entre les Companyies Asseguradores dels conductors implicats. A l'hora d'emplenar aquest Part tinga en compte els següents punts:

1. Llegisca la manera d'emplenar el Part Europeu d'Accident. Està imprés en el revers del Document del Part Europeu. Llegir-ho amb calma.
2. Porte sempre un bolígraf en la guantera del vehicle. Perquè la segona fulla siga tan llegible com la primera, cal escriure amb bolígraf. Així les Asseguradores dels dos conductors rebran cadascuna un exemplar idèntic i llegible de la mateixa Declaració Amistosa. 
3. Precise "amb o sense testimonis". Si no hi ha testimonis cal escriure "sense testimonis" en el requadre corresponent. Si n'hi ha. escriure els seus noms, cognoms, domicili i telèfon. Si aquests són passatgers dels vehicles implicats, indique-ho. 
4. Emplene sempre l'última casella. L'imprès de la Declaració Amistosa enumera 17 circumstàncies possibles de l'accident per a conductor (Vehicle A i vehicle B). En l'última casella de cada columna A i B (sense numerar) haurà d'indicar el nombre de caselles (u, dos ....zero) que ha emplenat anteriorment.
5. Atenció! Estacionament no és parada. Si un vehicle està parat (per exemple en un semàfor en roig), no marque la casella "estacionament" escriga "estava parat" en l'espai reservat a les seues observacions. 
6. Realitze el croquis amb cura. Assenyalant primer la posició i la direcció dels vehicles, així com l'eix de separació de calçades. En la dada 10 "indicar per una fletxa el punt de xoc inicial", indique clarament el punt de xoc inicial i no l'emplaçament del dany. 
7. Atenció a les contradiccions. Entre el croquis i les circumstàncies assenyalades amb un aspa (x). En aquest cas, les aspes (x) assenyalades en les caselles tenen més valor que el croquis. 
8. Firme i sol·licite la signatura de l'altre conductor. Per a emplenar bé la Declaració Amistosa, és necessari ser dos i entendre's. Perquè siga vàlida, ha de ser signada amb bolígraf pels dos conductors. Una vegada signada lliure una còpia a l'altre conductor. Si l'altre conductor es nega a signar, anote la matrícula del vehicle, procure trobar testimonis i en el millor dels casos cride a la Policia o Guàrdia Civil. Redacte en qualsevol cas el seu Part Europeu i envie-ho a la seua Asseguradora.
9. Falta de documentació. En el cas que l'altra part vaja indocumentada o manque d'algun dels següents documents: 
• Permís de Conduir.
• Permís de Circulació. 
• Rebut en vigor del segur. 
10. Cride a la Policia perquè una de les nostres patrulles faça les gestions tendents a la clarificació d'aquesta falta de documentació. 
11. En cas de col·lisió múltiple. Emplene una Declaració Amistosa amb el conductor que li precedia i una altra amb el qual anava darrere. Sí el vehicle ha sigut "projectat sobre el vehicle precedent", indique-ho en la casella de les "observacions" i precise en cadascuna de les Declaracions Amistoses que ha sigut projectat. 
12. En cap cas caldrà: deixar que l'altre conductor emplene la part de la Declaració Amistosa reservada per a vostè. No signar en blanc la Declaració Amistosa. Canviar les declaracions de l'altre conductor.

 

Objectes perduts
En ocasions les nostres dotacions troben objectes perduts o oblidats en la via pública. En unes altres els són lliurats per altres ciutadans. Aquestos objectes es dipositen en les dependències de la Policia local (Ajuntament) a l'espera que siguen reclamats pels seus amos. 
Si Vosté troba algun objecte, li preguem que ho lliure a una de les nostres dotacions o bé que ho diposite en les Dependències de Policia Local. Si per contra ha perdut alguna cosa li aconsellem que pregunte en la Secció d'Objectes Perduts.

 

Animals
Els Policies Locals reben nombroses queixes de veïns, relacionades amb les molèsties que suposen els gossos solts: 
• Embruten voreres i parcs. 
• Molesten a ciclistes i vianants. 
• Furguen entre les plantes i desbaraten els jardins. 
• Alguns, fins i tot espanten als xiquets.
Per açò, cal respectar les normes que són d'obligat compliment: 
• Els gossos han de ser conduïts en llocs públics subjectes per una corretja o cadena. 
• Alguns gossos han de portar morrió si la seua agressivitat així ho fa aconsellable. 
• S'han d'adoptar les mesures necessàries per a impedir que l'animal embrute o deteriore les vies públiques, havent de procedir a arreplegar els seus excrements. 
• L'amo respondrà pels danys, perjudicis i molèsties que ocasione. 
Els animals també tenen els seus drets: 
• Mantenir-ho en bones condicions higiènic sanitàries, procurant-li en tot moment, el tractament preventiu que haja sigut declarat com a obligatori i l'assistència sanitària que necessite, a més d'adoptar les mesures de neteja oportunes no solament del mateix, sinó dels habitacles i instal·lacions que els alberguen, devent ser suficientment espaioses i adequades per a la seua cura. 
• Se'ls ha de proporcionar aliment i beguda necessària per al seu desenvolupament, així com l'exercici físic adequat per a la seua raça o espècie. 
• Procurar-li allotjament digne, atenent-loi d'acord amb les seues necessitats fisiològiques i etiològiques. 
Està terminantment prohibit: 
• Matar, torturar o sotmetre'ls a pràctiques que els puguen produir danys o sofriments. 
• Abandonar-los. 
• Mantenir-los permanentment lligats o immobilitzats. 
• Vendre'ls o donar-los a menors de 14 anys. 

 

Revisions de Gas 
És obligació seua com a usuari mantenir en bon estat la seua instal·lació de gas butà o propà, i per a açò deu sol·licitar una revisió de la mateixa cada cinc anys a qualsevol empresa instal·ladora que estiga legalment autoritzada. 
Aquesta empresa emplenarà un certificat de revisió per triplicat, quedant un exemplar en poder d'aquesta, un altre deu guardar-li-ho vostè. I el tercer s'enviarà a l'empresa subministradora. Així mateix és la seua obligació mantenir en bones condicions les gomes, abraçadores i regulador de la bombona.
En relació amb les gomes recorde que no té perquè canviar-les sinó estan defectuoses o caducades (la data de caducitat està indicada en les mateixes). En cas que observe que cal substituir-les, pugues: 
• Efectuar vostè mateix la substitució del tub, adquirint en qualsevol empresa distribuïdora dit material que haurà d'estar degudament homologat. És important que en col·locar-ho dilate els extrems amb aigua molt calenta, no els creme. 
• Sol·licitar que realitze el servei l'empresa subministradora de gas. 
• Sol·licitar que realitze el servei qualsevol empresa instal·ladora que estiga autoritzada. 

En els dos últims casos és aconsellable que demane pressupost del servei i dels recanvis, doncs hi ha grans diferències entre unes empreses i unes altres. 
El regulador i les abraçadores de les bombones de butà no tenen caducitat determinada. Si el canvi fóra aconsellable pel seu estat o per avaria, l'instal·lador li l'haurà d'indicar a vostè, i si ho considera oportú, acceptarà o no la seua substitució. 
Les peces canviades són de la seua propietat i ha de demanar que les deixen en el seu poder amb la finalitat de reclamar, si escau. 
Tinga en compte que el canvi de les gomes, abraçadores o reguladors no implica que la revisió de les instal·lacions s'haja efectuat, doncs aquesta operació és molt més complexa, a més una vegada finalitzada han d'expedir l'esmentat certificat de revisió. 
A pesar que és el consumidor qui ha de sol·licitar la revisió de la seua instal·lació, moltes empreses dedicades a la instal·lació de gas envien al seu personal a oferir els seus serveis en els propis domicilis dels usuaris. Si açò li ocorre deu tenir en compte que no està obligat a acceptar el servei que li ofereixen, ni per descomptat a deixar passar al seu domicili a dita personal. Si malgrat no haver sol·licitat el servei vol acceptar l'oferta de l'empresa i efectuar la revisió o substitució de peces, en primer lloc demane a l'inspector que s'identifique mitjançant la presentació del carnet d'instal·lador de gas autoritzat, i a continuació tinga presents els consells citats.

 

Sorolls
Qualsevol persona física o jurídica podrà denunciar davant l'Ajuntament qualsevol activitats o usos que contravingueren el que es disposa en l'Ordenança Municipal de Medi ambient en matèria de sorolls. 
En aquest punt cal diferenciar dos aspectes:
• Que els sorolls provinguen d'un altre domicili. 
• Que la font dels sorolls es trobe en un local comercial.
Molèsties provocades per veïns: 
Qualsevol comportament incívic de persones, quan produïsquen sorolls que superen els nivells màxims fixats en l'Ordenança, serà considerat com una transgresió de la mateixa i podrà ser sancionat. 
No obstant açò, si viu en una casa en la qual els veïns formen una "comunitat de propietaris", la Llei de Propietat Horitzontal és la que marca les pautes mínimes de convivència. Entre altres coses aquesta Llei prohibeix als veïns dels pisos o locals practicar activitats danyoses, immorals, perilloses, insalubres o incòmodes.