Modificació ordenança de IBI Urbana
12/11/2018

ANUNCI D'APROVACIÓ PROVISIONAL

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 08 de novembre de 2018, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a explicar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.lapobaldeduc.es

Si transcorregut aquest termini no s'hagueren presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.