Licitació de la millora i modernització d'infraestructures i serveis en el polígon industrial oest: Xarxa d’Aigua Potable
17/10/2017

 

ANUNCI

Per decret d'Alcaldia 249/2017 de 13 d'octubre del 2017 i 251/2017 de 16 d'octubre del 2017 es va aprovar efectuar la convocatòria de licitació per a la contractació de les obres de “Millora i Modernització d'infraestructures i serveis al polígon industrial oest: xarxa d’aigua potable”, incloses en el programa de millora d'infraestructures de parcs empresarials de l'Institut Valencià de Competitivitat (IVACE), exercici 2017. Així mateix, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Projecte que regirà la convocatòria, la qual cosa es publica als efectes de l'article 142.4 del  RDL 3/2011 de 14 novembre, de Contractes del Sector Públic:

1.- Entitat adjudicadora:

Ajuntament de La Pobla del Duc, Plaça Església, 4 CP46840 telèfon 962250066 Fax 962927155

 

2.- Objecte del contracte:

Descripció de l'objecte: execució de les obres compreses en el projecte“Millora i Modernització d'infraestructures i servicis en el polígon industrial oest: xarxa d’aigua potable” 

            CPV: 44162500-8

3.- Tramitació i procediment:

Procediment: negociat sense publicitat

Tramitació: Urgent 

Criteris d'adjudicació: diversos

 

4.- Pressupost base de licitació: 130.758,55 € (IVA exclòs).

5.- Garantia: 5 % sobre el preu d'adjudicació (IVA exclòs)

6.- Obtenció de documentació i informació:

Ajuntament de La Pobla del Duc, Plaça Església, 4 CP46840 telèfon 962250066 Fax 962927155

Pàgina web: www.lapobladelduc.es (Contractació/Perfil de Contractant).

7.- Requisits específics del contractista: Veure Plec.

8.- Presentació de les ofertes:

Data límit de presentació: 30 d'octubre del 2017

Documentació a presentar: Veure Plec.

Lloc de presentació: Ajuntament de La Pobla del Duc

Direcció: Plaça Església, 4  Telèfon 962250066 

Horari d'arreplega: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores

 

9.- Obertura d'ofertes:

Entitat: Ajuntament de La Pobla del Duc

Acte públic d'obertura del sobre A i B: es celebrarà el dia 30 d'octubre a les 14.30h al saló d'actes de l'Ajuntament de la Pobla del Duc.

La Pobla del Duc, a  17 d'octubre del 2017

L'alcalde

----------------------------------

10/11/2017

ANUNCI_ Formalització del contracte d’obres

Per Resolució d’Alcaldia de data 9 de novembre de 2017  s’adjudicà el contracte de d’obres consistents en “Millora i Modernització d'infraestructures i servicis en el polígon industrial oest: xarxa d’aigua potable” i es publica la seua formalització els efectes de l'article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme. Ajuntament de la Pobla del Duc

b) Dependència que tramita l’expedient. Promoció Econòmica

c) Número d’expedient : MIPAEH/2017/23

d) Direcció d’Internet del perfil del contractant. www.lapobladelduc.es

2. Objecte del contracte:

a) Tipus. Obres

b) Descripció. Millora i Modernització d'infraestructures i servicis en el polígon industrial oest: xarxa d’aigua potable"

d) CPV :  44162500-8

g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació. Perfil del contractant

 h) Data de publicació de l’anunci de licitació. 18 octubre 2017

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació. Urgent

b) Procediment. Negociat sense publicitat

4. Pressupost base de licitació. 130.758,55 € (IVA exclòs)

158.217,84 € (Iva inclòs)

6. Formalització del contracte

a) Data d’adjudicació. 9 de novembre de 2017   

b) Data de formalització del contracte. 10 de novembre de 2017

c) Contractista. Empresa: MEDITERRANEA DE CONSTRUCCIONES Y VIALES S.L

d) Import o cànon d’adjudicació. Import 158.217,84 € ( iva inclòs)

e) Avantatges de l’oferta adjudicatària. Millores propostes per un import de  17.370,00 ( iva exclòs)  i ampliació del Termini de garantia de 25 mesos

La Pobla del Duc , 10 novembre de 2017 

L’Alcalde,

Vicent Gomar Moscardo