Formalització del contracte d’obres
Formalització del contracte d’obres
11/11/2016

Per Resolució d’Alcaldia de data 8 de novembre de 2016  s’adjudicà el contracte de d’obres consistents en “ Centro Social de la Pobla del Duc, Recalce de Cimentación, reparación de lesiones constructivas y adecuación para aseo adaptadoi es publica la seva formalització als efectes de l’article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

1. Entitat adjudicadora:

             a) Organisme. Ajuntament de la Pobla del Duc

             b) Dependència que tramita l’expedient. Promoció Econòmica

             c) Número d’expedient :PPOS 2016/687

             d) Direcció d’Internet del perfil del contractant. www.lapobladelduc.es

2. Objecte del contracte:

                  a) Tipus. Obres

                  b) Descripció. “Centro Social de la Pobla del Duc, Recalce de Cimentación, reparación de lesiones constructivas y adecuación para aseo adaptado”

                  c) CPV : 45215222-9

                  d) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació. Perfil del contractant

                  g) Data de publicació de l’anunci de licitació. 6 de octubre de 2016

 

3. Tramitació i procediment:

             a) Tramitació. Urgent

             b) Procediment. Negociat sense publicitat

 4. Pressupost base de licitació. 32.545,06 € (IVA exclòs).

       39.379,52 € (iva inclòs)

5. Formalització del contracte:

                       a) Data d’adjudicació. 8 de novembre de 2016 

                       b) Data de formalització del contracte. 10 de novembre de 2016

                       c) Contractista.  Empresa CPE Deconsa S.l

                       d) Import o cànon d’adjudicació. Import    39.379,52 €  ( iva inclòs)

                       e) Avantatges de l’oferta adjudicatària. Millores valorades del projecte  en 2.801,01€ (Iva inclòs)  i  una aportació econòmica per import de  1.500 € ( iva inclòs)       

 

La Pobla del Duc , 10 de novembre de 2016 

 

L’Alcalde,

Vicent Gomar Moscardo

 

Documents adjunts:

Perfil_contratante_adjudicacion.pdf