Acord plenari sobre expedient caducitat del Tossal
12/11/2018

EDICTE

El Ple d'aquest Ajuntament de La Pobla del Duc, en sessió ordinària celebrada el dia 08 de novembre de 2018, va acordar l'aprovació definitiva del següent acord:

 

ACORD SOBRE AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD PLENARI DE DATA 28 DE FEBRER DE 2018 PEL QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT DEL PLA PARCIAL DEL TOSSAL, AIXÍ COM LA DECLARACIÓ DE CADUCITAT I RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE EFECTUAT A LA MERCANTIL IMMOBILIÀRIA ZARAGOZA I FILLS S.L.

 

Primer.- DESESTIMAR les següents al·legacions formulades contra l'acord de Ple de 22 d'agost de 2018:

1. Juan Micó Fayos, presentades en el Registre Municipal amb data 28 de setembre de 2018 i R.I. núm. 843.

2. Roberto Brequehais Moreno, en representació de les mercantils ALUGANDÍA, S.L. i JOBARMA EXPORT, S.L., presentades en el Registre Municipal, el 4 d'octubre de 2018, amb R.I. núm. 862.

3. M.ª José Hernández Lahuerta, en representació de la mercantil IMMOBILIÀRIA ZARAGOZÁ I FILLS, S.L., presentades en el Registre Municipal, amb data 23 d'octubre de 2018, amb R.I. núm. 910.

Segon.- Declarar la caducitat del Pla Parcial Pla Parcial “El Tossal”, així com declarar la caducitat i resolució de l'adjudicació del contracte per al desenvolupament de la Unitat d'Execució nº 1 d'aquest Pla Parcial efectuada a la mercantil IMMOBILIÀRIA ZARAGOZÁ I FILLS, S.L.

Tercer.- Declarar la cancel·lació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució nº 1 d'aquest Pla Parcial i la subjecció de l'àmbit de l'actuació al règim del sòl urbanitzable sense programació, sense perjudici de les decisions que puguin adoptar-se posteriorment en matèria de planejament en relació amb aquest mateix àmbit d'actuació.

Quart.- En el present acord s'incorpora íntegrament l'informe jurídic emès per l'assessor jurídic municipal per a la resolució de les al·legacions i l'adopció de l'acord definitiu, amb l'objecte que tots els interessats tinguin accés al seu contingut.

Cinquè.- Notificar el present acord a la mercantil interessada, així com a quants resultin interessats en l'actuació, amb indicació dels recursos que resultin procedents contra el mateix.

Sisè.- Procedir a la publicació del present acord.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar, alternativament, o recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a explicar des de l'endemà a la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de l'Administracions Públiques, o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos a explicar des de l'endemà a la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que puga interposar vosté qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.