Subhasta de naus industrials en la Pobla del Duc
11/10/2017

El present Plec de condicions es refereix a l'establiment de les estipulacions que han de regir l'alienació mitjançant subhasta de naus industrials del polígon industrial Oest de La Pobla del Duc.

S'adjunta plec de condicions.