BORSA DE TREBALL
Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cuidadors/res del Centre Social Municipal per al Programa d’atenció de Majors.
L’ajuntament de la pobla del Duc INFORMA que s’ha convocat un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cuidadors/res del Centre Social Municipal per al Programa d’atenció de Majors.
7/07/2016

Per resolució d’alcaldia de 5 de juliol de 2016  es convoca un procés selectiu per a la creació de una borsa de treball destinada a seleccionar aspirants per al desenvolupament de tasques d’atenció als majors per al programa “ ATENCIO DE MAJORS EN EL CENTRE SOCIAL”, de la Pobla del Duc, mitjançant un concurs de mèrits i entrevista.

              

Les bases estaran disponibles en l´Ajuntament de la Pobla del Duc i a la pàgina web municipal  (www.lapobladelduc.com).

S’estableix un termini de 7 dies hàbils per a la presentació d’instàncies segons annex I de les bases a partir de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i la pagina web municipal ( fins el día  15 de juliol de 2016).

 

DOCUMENTACIÓ:

 

La Pobla del Duc , 7 de juliol de 2016 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procés selectiu  per a la creació d’una borsa de treball per a cuidadors/res del Centre Social Municipal  per al Programa d’atenció de Majors _ llistat provisional aspirants admesos/exclosos

 

Per resolució d'aquesta Alcaldia de 19 de juliol de 2016 ha sigut aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per a la creació d'una borsa de treball de cuidadors /ores del centre social Municipal per al desenvolupament de tasques d'atenció als majors per al programa " ATENCIÓ DE MAJORS EN EL CENTRE SOCIAL", de la Pobla del Duc

 

La Pobla del Duc, 19 de juliol de 2016

 

edicte_ LLista provissional admesos Borsa Cuidadors 2016.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procés selectiu  per a la creació d’una borsa de treball per a cuidadors/res del Centre Social Municipal  per al Programa d’atenció de Majors _ llistat provisional aspirants admesos/exclosos_ nomenament tribunal.

 

Per resolució d’esta Alcaldia de 22 de juliol de 2016 ha sigut aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a   la creació d’una borsa de treball de cuidadors /ores del centre social Municipal per al desenvolupament de tasques d’atenció als majors per al programa “ ATENCIO DE MAJORS EN EL CENTRE SOCIAL”, de la Pobla del Duc i nomenament del tribunal qualificador que ha de valorar el procés selectiu.

 

La Pobla del Duc, 22 de juliol de 2016

 

edicte _def admesos_Tribunal _ cuidadors 2016

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cuidadors/res del Centre Social Municipal  per al Programa d’atenció de Majors _ Resultat provisional fase concurs de mèrits

  

Havent finalitzat la valoracio de fase de concurs del procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d’una borsa de treball de cuidadors /ores del centre social Municipal per al desenvolupament de tasques d’atenció als majors per al programa “ ATENCIO DE MAJORS EN EL CENTRE SOCIAL”, s´anexa el llistat  del resultat provisional del  concurs de mèrits:

 

La Pobla del Duc , 2 d’agost  de 2016    

 

edicte provisional _ fase concurs _ cuidadors 2016

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Procés selectiu  per a la creació d’una borsa de treball per a cuidadors/res del Centre Social Municipal  per al Programa d’atenció de Majors _ Resultat final fase concurs de mèrits   

 

Havent finalitzat la valoracio de  fase de concurs del procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d’una borsa de treball de cuidadors /ores del centre social Municipal per al desenvolupament de tasques d’atenció als majors per al programa “ ATENCIO DE MAJORS EN EL CENTRE SOCIAL”, s´anexa el llistat  del resultat definitiu del concurs de mèrits

 

La Pobla del Duc , 8 d’agost  de 2016 

 

Resultat final fase concurs de mèrits

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Procés selectiu  per a la creació d’una borsa de treball per a cuidadors/res del Centre Social Municipal  per al Programa d’atenció de Majors _ Resultat provisional fase ENTREVISTA    

 

Havent finalitzat la fase d’entrevista  del procés selectiu convocat per este Ajuntament per  a  la creació d’una borsa de treball cuidadors/res del Centre Social Municipal el resultat final, incloent el resultat dels mèrits , la puntuació de l’entrevista i defensa de la memòria d’intervenció, s´anexa.

edicte ENTREVISTA_ Provisonal _Cuidadors 2016

La Pobla del Duc , 9 d’agost de 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Procés selectiu  per a la creació d’una borsa de treball per a cuidadors/res del Centre Social Municipal  per al Programa d’atenció de Majors _ Resultat DEFINITIU fase ENTREVISTA    

Havent finalitzat el termini concedit  per a la presentació d’al·legacions  i / o correcció d’errors en relació a la  fase d’entrevista  del procés selectiu convocat per este Ajuntament per  a  la creació d’una borsa de treball cuidadors/resdel Centre Social Municipal  sense que s’hagi  presentat cap reclamació i/o al·legació a este resultat i tenint en compte la suma total de punts de tot el procés selectiu de cadascuna del les persones aspirants, el tribunal proposa la creació d’una borsa de treball de cuidadors/ores del Centre Social Municipal amb els  12 primers aspirants  classificats per ordre de puntuació

Edicte_final_entrevista-_cuidadors_2016.pdf

La Pobla del Duc , 12  d’agost de 2016

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Procés selectiu  per a la creació d’una borsa de treball per a cuidadors/res del Centre Social Municipal  per al Programa d’atenció de Majors _ Resultat DEFINITIU fase ENTREVISTA .-  Resultat FINAL  PROCES SELECTIU I DECRET DE CONTITUCIO BORSA DE TREBALL

Vista la proposta que presenta el tribunal designat en el procés selectiu convocat per a la creació d'una Borsa de treball de cuidadors/ores  per al desenvolupament de tasques d’atenció als majors per al programa “ATENCIO DE MAJORS EN EL CENTRE SOCIAL” de la Pobla del Duc, amb la relació de persones i l’ordre de puntuació que figura a l’acta de la sessió, s’aprova  la constitució de la  Borsa de treball cuidadors/ores del Centre Social Municipal amb els  12 primers aspirants  classificats per ordre de puntuació i s´anexa el Decret  d´aprovacio.

Decret_constitucio_borsa_cuidadors-ores_2016.pdf

La Pobla del Duc , 16  d´agost  de 2016