BORSA D'EDUCACIÓ
Borsa de treball: Mestre Especialitat en Educació Infantil
28/07/2017

L’Ajuntament de la Pobla del Duc INFORMA que s’ha convocat un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Mestres Especialitat Educació Infantil

 

Les bases estaran disponibles en l'Ajuntament de la Pobla del Duc o en la pàgina web municipal  (www.lapobladelduc.es).

 

S’estableix un termini de 5 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal per a la presentació d’instàncies segons l’annex I que figura en les bases.

 

La Pobla del Duc, 28 de juliol de 2017   

___________________________________________________________________

 

Per resolució d'esta Alcaldia de 8 d’agost  de 2017 ha sigut aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d'una borsa de treball de Mestres  Especialitat Educació Infantil per a l´escoleta  Infantil Municipal  de Primer cicle  del excm. Ajuntament de la Pobla de! Duc i nomenament  dels Membres del Tribunal que ha de valorar este procés selectiu.

 

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Mestres Especialitat Educació Infantil _ llistat provisional aspirants admesos/exclosos _ membres tribunal

 

La Pobla del Duc, 8 d’agost de 2017 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per resolució d'esta Alcaldia de 11 d’agost  de 2017 ha sigut aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d'una borsa de treball de Mestres  Especialitat Educació Infantil per a l´escoleta  Infantil Municipal  de Primer cicle  del excm. Ajuntament de la Pobla de! Duc

 

La Pobla del Duc, 11 d’agost de 2017 

/sites/default/files/files/2017/llista_definitivaadmesos_-_exclosos-_mestres_2017.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havent finalitzat la valoració de la fase de concurs del procés selectiu convocat per a la creació d’una borsa de treball Mestres Especialitat Educació Infantil, s´annexa el resultat fase concurs 

 

La Pobla del Duc , 11 d´agost  de 2017  

/sites/default/files/files/2017/resultat_provisional-_fase_concurs_borsa_mestres_2017.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havent finalitzat la valoració de la unitat didàctica presentada pels aspirants de la fase d'oposició d'aquest procés selectiu convocat per a la creació d’una borsa de treball Mestres Especialitat Educació Infantil, s´annexa el resultat

 

La Pobla del Duc, 16 d'agost de 2017

/sites/default/files/files/2017/edicte.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havent finalitzat el termini concedit  per a la presentació d’al·legacions  i / o correcció d’errors en relació a la baremació de mèrits  de la fase de concurs  del procés selectiu convocat per este Ajuntament per  a  la creació d’una borsa de treball de Mestres especialitat Educació Infantil,  s´anexa el resultat  Final fase concurs 

/sites/default/files/files/2017/edicte_resultat_final_fase_concurs_mestres_2017.pdf

La Pobla del Duc , 17 d´agost  de 2017  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havent finalitzat la fase d’entrevista  del procés selectiu convocat per este Ajuntament per  a  la creació d’una borsa de treball Mestres Especialitat Educació Infantil, el resultat final, incloent el resultat dels mèrits , fase  oposició i l’entrevista, s´anexa resultat provisional fase entrevista.

/sites/default/files/files/2017/edicte_resultat_provisional_fase_entrevista-mestres2017.pdf

La Pobla del Duc , 18 d´agost  de 2017  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havent finalitzat el termini concedit  per a la presentació d’al·legacions  i / o correcció d’errors en relació a la  fase d’entrevista  del procés selectiu convocat per este Ajuntament per   a  la creació d’una borsa de treball de Mestres especialitat Educació Infantil  I Tenint en compte la suma total de punts de tot el procés selectiu de cadascuna del les persones aspirants, el tribunal proposa la creació d’una borsa de treball de Mestres especialitat Educació Infantil  amb les persones que  s’annexen, per ordre de puntuació.

/sites/default/files/files/2017/edicte_resultat_final_entrevista-mestres_2017.pdf

La Pobla del Duc , 22 d´agost  de 2017  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vista la proposta, de data 18/08/2017 que presenta el tribunal designat en el procés selectiu convocat per a la creació d'una Borsa de Treball de Mestres Especialitat  Educació Infantil per a  l´escoleta  Infantil Municipal  de Primer cicle  o altres ubicacions similars, per tal de crear una borsa de treball amb la relació de persones i l’ordre de puntuació,  s’aprova  la constitució de la  borsa de treball  de Mestres Especialitat Educació i s´anexa el Decret.

/sites/default/files/files/2017/190-2017_decret_constitucio_borsa-_mestres_ei_2017.pdf

La Pobla del Duc, 23 d´agost  de 2017